Prawo rodzinne i opiekuńcze

*Sprawy o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa.
*Majątkowe sprawy małżeńskie.
*Sprawy alimentacyjne.
*Sprawy z Jugendamt.
*Sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.
*Sprawy o przysposobienie.
*Sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, rozwiązanie *przysposobienia.
*Sprawy o ubezwłasnowolnienie.
*Sprawy o uznanie za zmarłego.
*Pozbawienie oraz ograniczenie praw rodzicielskich.
*Sporządzanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Prawo karne i karnoskarbowe

*Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych – we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym.
*Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestnictwo w postępowaniach prokuratorskich, przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
*Opinie i konsultacje dla firm – ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych. Konsultacje dla prezesów i zarządców – ocena ich odpowiedzialności osobistej.
*Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary.
*Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie.
*Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.
*Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia.
*Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz z wykonywaniem środków zabezpieczających.
*Sprawy o zatarcie skazania.
*Sprawy o ułaskawienie.

Prawo wykroczeń

*Obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia.
*Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych – występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
*Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawo pracy

*Reprezentacja zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy jak i ubezpieczeń społecznych, we wszystkich instancjach.
*Przygotowanie projektów Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów *Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania, *Regulaminów Przyznawania Nagród Jubileuszowych oraz opiniowanie już istniejących aktów.
*Doradztwo w pracowniczych sporach prawnych w tym sporach zbiorowych.
*Przygotowanie umów o pracę, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontraktów menadżerskich.

Prawo cywilne i gospodarcze

*Sprawy o podział majątku.
*Ochrona dóbr osobistych.
*Prawo spadkowe w tym sporządzanie wniosków o przyjęcie lub odrzucenie spadku, prowadzenie
spraw o podział spadku, prowadzenie spraw o zachowek.
*Postępowanie wieczystoksięgowe.
*Sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, pożyczek, najmu, dzierżawy, darowizny itp.
*Doradztwo w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych.
*Negocjowanie i pomoc prawna w zawieraniu kontraktów handlowych.
*Skargi na czynności komornika.

Windykacja należności

*Sporządzanie ostatecznego przed sądowego wezwania do zapłaty.
*Sporządzanie wniosku o przeprowadzenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego.
*Sporządzanie pozwu o zapłatę.
*Zastępstwo procesowe w toku sądowej windykacji należności.
*Podejmowanie czynności prawnych mających na celu uzyskania tytułu wykonawczego.
*Uzyskanie zabezpieczeń na majątku dłużnika.
*Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego.

Odszkodowania OC/AC

*Doradztwo oraz reprezentacja Klienta w dochodzeniu roszczeń komunikacyjnych.
*Dochodzenie innych świadczeń należnych pokrzywdzonemu z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Prawo administracyjne

*Reprezentacja przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym *Sądem Administracyjnym.
*Sporządzanie odwołań, zażaleń oraz skarg.
*Sporządzanie skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
*Sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji publicznej.

ZAANGAŻOWANIE

DYSPOZYCYJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Potrzebujesz porady adwokackiej?
Skontaktuj się ze mną, aby umówić się na termin porady.

Napisz do Mnie

Kontakt z Kancelarią 

Formularz Kontaktowy

GODZINY  PRACY

Poniedziałek – Piątek
9.00  do 18.00
Kontakt telefoniczny do
godziny 20-tej
Kontakt w j.polskim
TEL: 0151/65141170

Johanna Maria Kortman 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone !